Navodila za priključitev objekta na vodovodno omrežje

Za priključitev na javno vodovodno omrežje v upravljanju Mariborskega vodovoda j.p.d.o.o., je potrebno izpolniti prijavo, ki jo lahko dobite v stavbi Mariborskega vodovoda, j.p., d.o.o. v pisarni »PRIKLJUČKI«.

Vodovodni priključki so po namenu lahko stalni ali začasni.

STALNI VODOVODNI PRIKLJUČEK - namenjen stalni dobavi vode za potrebe gospodinjstev, industrije in javne porabe (pranje cest, zalivanje parkovnih površin, polnjenje cistern)

Dokumentacija, potrebna za izvedbo trajnega vodovodnega priključka:
 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje, v katerem mora biti opredeljena priključitev na vodovodno omrežje
 • Potrdilo upravne enote za objekte, ki so bili grajeni pred letom 1967
 • Dokaz lastništva (zemljiško knjižni izpisek, posestni list, kupoprodajna pogodba, izročilna ali darilna pogodba, odločba sodišča…)
 • Mapna kopija z vrisanim objektom
 • Mnenje Mariborskega vodovoda ali projektne pogoje izdane s strani Mariborskega vodovoda
 • Po potrebi soglasje lastnika že obstoječega vodovodnega priključka, če se nov priključek navezuje nanj
 • Po potrebi soglasje lastnika zemljišča, preko katerega bo delno izveden vodovodni priključek
 • Soglasje občine za izvedbo vodovodnega priključka
 • Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti med lastnikom zemljišča, preko katerega bo izveden vodovodni priključek ter upravljavcem

Soglasja dajejo naslednje občine

 • This is the 1st item
 • This is the 2nd item
 • Benedikt
 • Duplek
 • Gornja Radgona
 • Hoče-Slivnica
 • Kungota
 • Lenart
 • Miklavž na Dravskem polju
 • Pesnica pri Mariboru
 • Ruše
 • Sveta Ana
 • Sv. Jurij. v Slo. goricah
 • Sveta Trojica
 • Šentilj
Za občine Maribor, Selnica ob Dravi in Cerkvenjak daje soglasje za izvedbo vodovodnega priključka Mariborski vodovod j.p. d.o.o..
Izjava izvajalca GJS o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda in sicer, za spodaj navedene občine potrdi obrazec.
ZAČASNI VODOVODNI PRIKLJUČEK - namenjen za začasne potrebe kot so sejmi, različne krajevne prireditve, gradbiščne priključke in podobno. Začasna priključitev na javni vodovod je časovno omejena in je možna le z začasnim priključkom v trajanju do dveh let. Ta se lahko s pisnim zaprosilom lastnika podaljša do dokončanja objekta, ki pa ne sme biti daljša od dveh let. Pogoj za izvedbo trajnega vodovodnega priključka je rešeno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.

Dokumentacija, potrebna za izvedbo začasnega vodovodnega priključka:
 • Pravnomočno gradbeno dovoljenje ali ustrezno upravno dovoljenje za začasni priključek na gradbišču
 • Dokaz lastništva (zemljiško knjižni izpisek, posestni list, kupoprodajna pogodba, izročilna ali darilna pogodba, odločba sodišča…)
 • Mapna kopija z vrisanim objektom
 • Po potrebi soglasje lastnika že obstoječega vodovodnega priključka, če se nov priključek navezuje nanj
 • Po potrebi soglasje lastnika zemljišča, preko katerega bo delno izveden vodovodni priključek
 • Soglasje občine za izvedbo vodovodnega priključka
 • Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti med lastnikom zemljišča, preko katerega bo izveden vodovodni priključek ter upravljavcem (za gradbiščne in ostale priključke, ki se bodo kasneje trajno priključili na javno vodovodno omrežje)

Soglasja dajejo naslednje občine

 • This is the 1st item
 • This is the 2nd item
 • Benedikt
 • Duplek
 • Gornja Radgona
 • Hoče-Slivnica
 • Kungota
 • Lenart
 • Miklavž na Dravskem polju
 • Pesnica pri Mariboru
 • Ruše
 • Sveta Ana
 • Sv. Jurij. v Slo. goricah
 • Sveta Trojica
 • Šentilj
Za občine Maribor, Selnica ob Dravi in Cerkvenjak daje soglasje za izvedbo vodovodnega priključka Mariborski vodovod j.p. d.o.o..

Po obdelavi dokumentacije (cca 10-14 dni) in ogledu dejanskega stanja na terenu, se na osnovi izmer pripravi pogodba za izvedbo vodovodnega priključka s predračunom. Ob podpisu pogodbe oziroma pred izvedbo priključka, je naročnik dolžan poravnati celoten znesek predračuna.

Izvajalca del za gradbena dela (izkop, zasip,…), si mora naročnik zagotoviti sam. Dela morajo biti opravljena v skladu z navodili pooblaščene osebe Mariborskega vodovoda j.p. d.o.o.. V primeru izvedbe izkopa, prekopa ali podvrtavanja cestišča, si mora naročnik pridobiti ustrezna soglasja upravljavca cest.

Merilno mesto (jašek) je lahko izveden največ 15 m od cevovoda, če je možnost pa čim bližje oz. takoj za parcelno mejo. Jašek je lahko vgradni (rebrasta plastika) ali betonski, ki ga lahko naročnik izvede sam.

Pri izvedbi vodovodnega priključka je potrebno upoštevati Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/16).

KONTAKTNE OSEBE