Subvencioniran prevoz pitne vode v Mestni občini Maribor

Mestni svet mestne občine Maribor, je dne 22. septembra 2022, na 36. redni seji sprejel Odlok o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode v Mestni občini Maribor.

Subvencioniran prevoz pitne vode se izvaja v sušnem obdobju na določenem področju in času kot je navedeno v pisni odredbi, ki jo izda župan Mestne občine Maribor.

Do subvencioniranega prevoza pitne vode so upravičeni uporabniki s stalnim prebivališčem v mestni občini, ki nimajo možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje, kot edini vir pitne vode pa uporabljajo zajetje, zbirajo kapnico oziroma se oskrbujejo iz drugega, v sušnem obdobju presihajočega vodnega vira.

Pogoj za vpis evidenco upravičencev, je izpolnjevanje pogojev, kot izhaja iz petega odstavka 6. člena odloka:

  • da nima možnosti priključitve na javno vodovodno omrežje,
  • da gre za porabo pitne vode za lastne potrebe,
  • da ne gre za porabo pitne vode za izvajanje gospodarske, obrtne ali druge dejavnosti,
  • da ima stalno prebivališče v Mestni občini Maribor.

Uporabnik, ki izpolnjuje pogoje po Odloku lahko posreduje izpolnjen in podpisan obrazec »Vloga za vpis v evidenco upravičencev subvencioniranega prevoza pitne vode«, ki je priloga Odloka, na naslov Mariborski vodovod, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.

Mariborski vodovod na podlagi prejete vloge, uporabnika vpiše v evidenco upravičencev in o tem pisno obvesti uporabnika.
Na podlagi obvestila o vpisu v evidenco in izdani pisni odredbi župana iz katere je razvidno, da se uporabnikovo stalno prebivališče nahaja na območju upravičencev do subvencioniranega prevoza pitne vode, lahko preko telefonske št. (02) 251 89 29 pri Mariborskem vodovodu naroči prevoz pitne vode.

Posamezno gospodinjstvo je upravičeno do največ 6 (šestih) subvencioniranih prevozov pitne vode v posameznem koledarskem letu!