druzbena_odgovornost
Družbena odgovornost je pojem, s katerim se srečujejo tako posamezniki, kot podjetja, na najvišji ravni deležnikov pa tudi lokalna skupnost oziroma država. Ravnanje posameznika ali organizirane asociacije ni vedno nujno družbeno odgovorno. Rdeča nit družbene odgovornosti je »element prostovoljnosti«, ki se ga v podjetju Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., vsekakor zavedamo.
V literaturi enotna definicija družbene odgovornosti podjetij ne obstaja. Definicija družbene odgovornosti podjetij, ki se je najbolj uveljavila na ravni EU je razumljena kot koncept: »s katerim podjetja na prostovoljni ravni in ob preseganju pravnih okvirjev ter zakonodaje, vključujejo skrb za družbo in okolje v svoje vsakodnevno poslovanje in v svoja razmerja z vsemi deležniki«. Kot tako jo pojmuje zeleni dokument za promocijo evropskih usmeritev za družbeno odgovornost podjetij oziroma (Green Paper, Commission of the European Communities 2001.)
V podjetjih, kot pomembnih deležnikih družbene odgovornosti, se lahko spremembe začnejo od vrha navzdol (“Top-down” approach) ali pa od spodaj navzgor (»Bottom-up« approach). Tako razmišljanje spodbujamo tudi v našem podjetju, kjer lahko vsak posameznik, v vlogi zaposlenega ali vodstvenega kadra podjetja, predlaga in pomaga pri uveljavitvi koncepta družbene odgovornosti v razvojnih strategijah našega podjetja.
Temeljna značilnost družbeno odgovornega podjetja je želja reševati družbene, okoliške in socialne probleme, v celoti ali delno povzročenih s strani podjetij. Družbeno odgovorno podjetje je torej tisto, ki je odgovorno do vseh deležnikov, ki so posredno ali neposredno povezani s procesom njegovega delovanja. Družbeno odgovorno ni več samo svojim ustanoviteljem, lastnikom, delničarjem, pač pa tudi lokalni skupnosti, celotni družbi in vsakemu posamezniku znotraj nje. Zelo pomembno vlogo v našem podjetju igra tudi socialna komponenta družbene odgovornosti.
Pri našem poslovanju si zato prizadevamo za preseganje zakonskih okvirjev in inovativen pristop k trajnostnemu in družbeno odgovornemu razvoju, saj dojemamo potrebe okolja, v katerem delujemo in živimo, take kot so in bi morale biti.

Odnos do okolja

Družbeno odgovorno ravnanje presega togo izpolnjevanje zakonskih norm in temelji na inovativnosti in vsestranski odgovornosti posameznika ali subjekta kot takega. Že sama dejavnost našega podjetja nam narekuje dodatno skrb pri urejanju tega tako pomembnega vprašanja. Koncept družbene odgovornosti vključujemo v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi interesnimi skupinami prostovoljno in ne le v okviru zavezujočih zakonskih predpisov tudi na področju okoliških zadev. Delovanje in poslovanje podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., je odgovorno usmerjeno k okolju in družbi prijaznim rešitvam. K temu nas zavezujejo tudi družbeno odgovorno zastavljeni cilji: preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, ohranjanje in izboljšanje kakovosti okolja, zmanjšanje rabe vode, izboljšanje naravnega ravnovesja, povečanje snovne učinkovitosti, opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.

Odnos do zaposlenih

Zaposlene podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., razumemo kot celovito ekipo, sestavljeno iz dragocenih posameznikov, ki lahko z združenim znanjem, izmenjavo informacij ter dobrim medsebojnim povezovanjem in pomoči, pripomorejo k razvoju pristnih medčloveških odnosov. Želimo ustvarjati takšno delovno okolje in razvijati takšne delovne procese, ki bodo zaposlene motivirali, da bodo dali od sebe najboljše ter da se bodo v delovnem okolju počutili varno in dobro.
Pri svojem delu zato nenehno skrbimo in zagotavljamo svojim zaposlenim enake možnosti zaposlovanja, upoštevajoč načelo nediskriminatornosti. Zaposlenim zagotavljamo stalno izobraževanje in usposabljanje. Razmerje med delom, družino in prostim časom želimo uravnotežit tudi s pridobitvijo naziva "Družini prijazno podjetje". Skrbimo za redno komunikacijo z in med zaposlenimi, upoštevamo interese vseh vpletenih pri spremembah v podjetju ter omogočamo normalne, predvsem pa varne in zdrave pogoje dela.

Odnos do lokalne skupnosti

Podjetje Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., je na področju socialnih oziroma humanitarnih vsebin dejavno že od svoje ustanovitve. Zavedamo se, da bi bili v okolju, v katerem delujemo, težko uspešni brez podpore ožje ali širše lokalne skupnosti, zato ji po svojih močeh vračamo v različnih oblikah pomoči nazaj. To počnemo v različnih oblikah sodelovanja v projektih z lokalno skupnostjo, nevladnimi organizacijami, podporo humanitarnih, kulturnih in športnih dejavnosti, pomoči socialno šibkim in drugimi oblikami donacij in sponzorstev.