Navodila za uporabo in montažo

 • Pred vgraditvijo vodomera je potrebno dobro izprati vodovodno omrežje,
 • smer puščice se mora ujemati z vodnim tokom,
 • vodomer mora biti postavljen tako, da leži njegova številčnica vodoravno in navzgor,
 • vodomera ni dovoljeno segrevati z odprtim plamenom,
 • vodomer lahko meri količino vode, ki ne sme presegati 400C,
 • vodomer je potrebno zavarovati pred zmrzaljo, močnimi udarci in vibracijami, saj je to občutljiva merilna naprava,
 • žig kontrolnega organa ne sme biti poškodovan, saj v nasprotnem primeru ne jamčimo za točnost meritev. Prav tako ne sme biti poškodovana montažna plomba, v nasprotnem primeru je stranka kazensko odgovorna.
  Merno mesto, naj bo to zunanji jašek, talni jašek, zidna niša ali konzolni nosilec, je stranka – odjemalec dolžna primerno vzdrževati:
 • iz jaška je traba odstraniti listje oziroma smeti, ki so se nabrale čez zimo,
 • zmeraj je omogočiti dostop pooblaščenim delavcem do mernega mesta in jim tako zagotoviti nemoteno odčitavanje, montažo in demontažo vodomera,
 • poskrbeti, da ne pride do zalitja jaška s fekalijami in odplakami (npr. iz greznice), kar lahko ogroža zdravstveno ustreznost pitne vode,
 • vzdrževati lastno vodovodno napeljavo,
 • pregledati vsa izlivna mesta in večkrat mesečno primerjati porabo vode s stanjem na vodomeru – nekontroliran iztok vode,
 • sporočiti vse okvare na priključku ali morebitne druge napake (šum, netesnost, padec tlaka) ter
 • sporočiti predviden povečan odjem vode (zaradi povečanja premera vodomera
 • se ravnati v skladu s Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom Mariborskega vodovoda.
 • Vse naprave za ogrevanje vode, morajo biti opremljene s povratno varnostnimi ventili po navodilih proizvajalca, za preprečitev vdora vroče vode skozi vodomer