1Kako spremenim začasen priključek v trajnega?
Pogoj za izvedbo trajnega vodovodnega priključka je rešeno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.
2Ali lahko izvedem priključek sam?
Izvedbo priključka, vgradnjo vodomera in navezavo na javno vodovodno omrežje lahko izvede samo izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, ki opravi tudi vsa zahtevana opravila pri kontroli izvedbe in predaji priključka v uporabo.
3Ali lahko ukinem priključek?
Ukinitev oziroma odstranitev priključka je dovoljena samo v primeru odstranitve stavbe, ki je priključena na javni vodovod. Izvede jo lahko samo upravljavec javne službe na podlagi zahtevka in na stroške lastnika ali lastnikov priključka.