PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV IN MNENJ


Mariborski vodovod d.d. za območja občin, ki jih oskrbuje s pitno vodo, v predpisanem roku izdaja:
  • smernice in mnenja k prostorskim aktom,
  • mnenja o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo,
  • projektne pogoje in mnenja za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Izdajajo se skladno z določili Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 20/06, 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13), Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/0257/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15), Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS št. 61/17), Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.), Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18), Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov  (Uradni list št. 36/18, 51/18), Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012),  Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode, Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/2016) in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja zadeve na področju oskrbe z vodo in varovanja obstoječih vodovodnih objektov.

Smernice in mnenja k prostorskim aktom

Za objekt na območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se ti akti izdajajo v postopku sprejemanja občinskim podrobnim prostorskim načrtom, pri čemer se za projektne pogoje štejejo smernice. V slučaju novih potreb, ki presegajo obstoječe zmožnosti vodooskrbnih objektov in naprav, upravljavec predpiše pogoje za dosego le-teh. Brez izpolnitve oziroma upoštevanja smernic ni mogoče pridobiti pozitivnega mnenja upravljavca vodovoda. Priložiti je potrebno dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.

Mnenja o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo

Posebna raba vode, ki ni oskrba s pitno vodo, se lahko izvaja z odvzemanjem vode iz objektov in naprav, namenjenih oskrbi s pitno vodo, le če to dopušča izdatnost vodnega vira in zaradi tega ni ogrožena oskrba s pitno vodo, na podlagi strokovnega mnenja izvajalca gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo, s katerim se ugotovi razpoložljivost vodnega vira in neogroženost oskrbe s pitno vodo.

Strokovno mnenje izvajalca GJS o razpoložljivosti vodnega vira (word)

Projektni in drugi pogoji

V kolikor nameravana gradnja leži v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture, se izdajo projektni in drugi pogoji. Brez izpolnitve projektnih in drugih pogojev, mnenje upravljavca vodovoda ni mogoče pridobiti, razen v primerih, kadar mnenjedajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih in drugih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni in drugi pogoji niso potrebni. V tem primeru se zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev šteje kot zahteva za izdajo mnenja, mnenjedajalec pa da mnenje, da se strinja z nameravano gradnjo.

Zahtevi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti:
• dokazila in projektno dokumentacijo
• idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (IZP), ki mora vsebovati načrt arhitekture in prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo določa Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/2017, 72/2017-popr.),za večje objekte, potrebe po sanitarni in požarni vodi
• pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor)

Zahteva za izdajo projektnih in drugih pogojev (.xlsx)

Mnenja


Mnenje za pridobitev gradbenega dovoljenja je dokument, v katerim upravljavec na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/2012) določa pogoje za priključitev uporabnikov na javno vodovodno omrežje. Mnenje se izdaja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše, počitniške hiše, poslovnega objekta, industrijskega objekta, poslovno - stanovanjskega objekta, za dograditev objekta, nadgradnjo, rekonstrukcijo objekta, za pridobitev gradbenega dovoljenja za nezahtevne objekte,… itd.

K vlogi za izdajo mnenja je potrebno predložiti:
  • predhodno izdane projektne in druge pogoje k idejni zasnovi,
  • projektno dokumentacijo (IZP, DGD), ki mora biti usklajena z zahtevami investitorja in upravljavca, s prikazom poteka vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje,
  • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor),
  • drugo dokumentacijo, ki jo zahteva upravljavec za potrebe odločanja, v kolikor se smatra in ugotovi, da le ta vpliva na predmet odločanja.

Za gradnjo novih vodovodnih cevovodov, rekonstrukcijo obstoječih vodovodnih cevovodov in ostale posege na javnem omrežju Mariborskega vodovoda j.p. d.d., mora vlagatelj upravljavcu dostaviti:
  • dokumentacijo za izvedbo (PZI), ki vsebuje podrobne načrte, popise del in specifikacijo materiala na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz izdanega gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.
Za izdajo mnenja h gradnji komunalnih vodov kot so kanalizacija, plinovod, toplovod, PTT, električni, CTV vodi, rekonstrukciji cest ter javnih površin je potrebno predložiti:
  • DGD ali PZI projektno dokumentacijo, iz katere so vzdolž trase in v prerezih razvidni predpisani odmiki in zaščita vodovoda na mestih križanj z drugimi komunalnimi vodi.

Zahteva za izdajo mnenja(.xlsx)

KAM IN KAKO POSLATI VLOGO?

Stranka lahko vlogo odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali jo pošlje preko navadne pošte.

KONTAKTNI OSEBI ZA IZDAJO SOGLASIJ

Miran Zupe

Referent za soglasja

02 320 77 32


Ida Podgorelec Županec

Tehnična referentka

02 320 77 76