OBVESTILO POSAMEZNIKOM O IZVAJANJU VIDEONADZORA

 

 1. Kontaktni podatki upravljavca sistema videonadzora

 

MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d. o. o.

Jadranska cesta 24

2000 Maribor

Tel. št.: 02 320 77 00
Elektronska pošta: info@mb-vodovod.si
Spletni naslov: https://www.mb-vodovod.si/

 

 1. Podatki o pooblaščeni osebi za varstvo osebnih podatkov 

Družba nima pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

 1. Nameni, za katere se osebni podatki obdelujejo

Obdelava osebnih podatkov z uporabo videonadzornega sistema se v skladu s 77. in 78. členom ZVOP-2 izvaja z namenom zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja (varovanja nepremičnin in opreme ter zagotavljanja tehnične in požarne varnosti).

Videonadzor vstopa ali izstopa v poslovne oz. službene prostore oz. na posamezne lokacije družbe ter videonadzor znotraj delovnih prostorov družbe se izjava na naslovu Jadranska cesta 24, 2000 Maribor in na območju črpališča Vrbanski plato.

 1. Zbirka osebnih podatkov pri videonadzoru

Pri izvajanju videonadzora na območju upravljavca (na naslovu Jadranska cesta 24, 2000 Maribor) nastane zbirka osebnih podatkov, ki vsebuje:

 • slikovni posnetek osebe (posameznika) ali dogodka,
 • datum in čas posnetka ter
 • številko oz. naziv kamere.

Videoposnetki na območju upravljavca (na območju črpališča Vrbanski plato) se ne shranjujejo, daj videonadzorni sistem omogoča le spremljanje slike (dogajanja) v živo.

 1. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov:

Upravljavec z obdelavo zasleduje legitimen (zakonit) interes upravljavca (točka (f) člena 6(1) Splošne uredbe o varstvu podatkov), to je zagotovitev optimalne stopnje zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja (varovanja nepremičnin in opreme ter zagotavljanja tehnične in požarne varnosti).

Zaradi narave dela in dejavnosti delodajalca, kot tudi specifike lokacij delodajalca na katerih je uveden videonadzor, obstaja večja možnost ogrožanja oseb in premoženja, vstopa ali dostopa s strani nepooblaščenih oseb na lokacije, prav tako se pojavljajo tatvine in škode na vozilih, delovnih sredstvih in objektih družbe.

Cilj uporabe videonadzornega sistema je doseči višjo stopnjo varnosti za premoženje in ljudi ter se zagotavlja tehnična in požarna varnost, predvsem pravočasno ukrepanje v primeru motenj procesov npr. izpadi, zastoji, nevarnosti, nekontrolirani vhodi in izhodi, ipd., česar ni možno zagotoviti brez uporabe videonadzornega sistema. Na podlagi dosedanjih izkušenj in ukrepov organizacije ter izkazanih tveganj in rizikov pri delovnem procesu in dejavnosti, namena ni mogoče doseči z drugimi milejšimi ukrepi.

 1. Čas hrambe posnetkov videonadzora:

Za doseganje namena izvajanja videonadzora je določen minimalen čas hranjenja posnetkov, to je petnajst (15) dni po nastanku posnetka. Po izteku tega obdobja upravljavec zagotovi trajno brisanje posnetkov.

Hramba kopij delov posnetkov, ki se izdelajo in uporabljajo za namene uveljavljanja, izvajanja ali obrambe pravnih zahtevkov, se hranijo toliko časa, dokler ti nameni niso izpolnjeni, vse dokler postopki, v okviru katerih se uveljavljajo, izvajajo ali branijo pravni zahtevki, niso zaključeni.

 1. Informacije o posebnih vplivih obdelave, zlasti nadaljnje obdelave:

 V določenih primerih, ki so določeni s predpisi, se lahko posnetki videonadzora  posredujejo tudi javnim organom (policiji, sodišču), če je to potrebno za izpolnjevanje zakonskih obveznosti.

 1. Neobičajne nadaljnje obdelave:
 • nadaljnja obdelava posnetkov videonadzornega sistema se ne izvaja;
 • zvočna intervencija za čas videonadzora se ne izvaja;
 • nadzor s pomočjo videonadzornega sistema spremlja posebej pooblaščena oseba družbe na računalniškem zaslonu (spremljanje dogajanja v živo);
 • upravljavec osebnih podatkov, vezanih na izvajanje videonadzora, ne prenaša v tretjo državo.
 1. Pravice posameznikov:

Posameznik lahko svojo zahtevo po seznanitvi ali pritožbo glede posnetka videonadzornega sistema odda na info@mb-vodovod.si ali na naslov MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.o.o., Jadranska cesta 24, 2000 Maribor.

Posameznik, ki se prepozna na posnetku videonadzornega sistema oz. posameznik, ki ga je posnela videonadzorna kamera ima pravico do:

 • dostopa do osebnih podatkov oz. pravico do vpogleda v posnetek videonadzornega sistema, ki se nanaša na osebo na posnetku,
 • popravka (zameglitev – anonimizacija) ali izbrisa ali omejitve obdelave posnetka videonadzornega sistema,
 • ugovora obdelavi posnetka videonadzornega sistema,
 • prenosljivosti podatkov videonadzornega sistema (kopija posnetka).

V primeru, da posameznik meni, da upravljavec krši njegove pravice v zvezi z osebnimi podatki, lahko pri Informacijskem pooblaščencu vloži pritožbo (Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, gp.ip@ip-rs.si).

 1. Obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev/profiliranje:

 

Avtomatizirano odločanje in/ali profiliranje se ne izvajata.