Organi družbe

Mariborski vodovod je javno podjetje, zato ima po statutu določene tri organe družbe:
skupščina družbe: sestavljajo vsi delničarji družbe,
nadzorni svet: sestavlja šest članov, štiri člane izvoli skupščina dva pa sta predstavnika delavcev,
uprava: imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe na podlagi javnega razpisa za dobo 5 (pet) let in z možnostjo ponovnega imenovanja.

- Podjetje Mariborski vodovod je skladno z Zakonom o gospodarski javni službi organizirano v obliki javnega podjetja.
- Skladno je z Zakonom o gospodarski družbi in je organizirano v obliki družbe z omejeno odgovornostjo.
- Organi delujejo na podlagi zakonodaje RS, statuta podjetja in poslovnika o delu, ki ga za svoje delo sprejmeta nadzorni svet in skupščina.
Tržna dejavnost:
- izdelava, prodaja in servisiranje vodomerov,
- vzdrževanje in obnavljanje vodovodnih priključkov,
- izvajanje gradbenih in montažnih del na vodovodnem omrežju,
- projektiranje in tehnično svetovanje za področje vodooskrbe,
- preizkus vodotesnosti cevovodov,
- izdaja soglasij k projektni in gradbeni dokumentaciji ter priključitvi uporabnikov na vodovodno omrežje
- drugo