Nadzor in upravljanje vodovodnega sistema

Dispečerski center Mariborskega vodovoda
Dispečerski center Mariborskega vodovoda
V letu 1990 se je začelo uvajanje sistema daljinskega nadzora in upravljanja črpališčih, prečrpalnih postaj in vodohranov Mariborskega vodovoda. Veliko področje, ki ga zajame sistem Mariborskega vodovoda in oddaljenosti do njegovih objektov - črpališčih, prečrpalnih postaj in vodohranov je zahtevalo uvedbo daljinskega nadzora. Daljinski nadzor se izvaja preko sistema radijskih zvez. Center vodenja z centralnim nadzornim sistemom je povezan z objekti na terenu. Za dosego večjega pokrivanja terena se zveze vzpostavljajo preko radijskega repetitorja na Pohorju. V vsakem objektu - črpališču, prečrpalni postaji in vodohranu je instaliran lokalni avtomat oziroma prosto programibilni krmilnik. Ti skrbijo za lokalno avtomatsko delovanje objekta in za prenos podatkov preko radijske zveze v center vodenja in obratno. Prvotno smo imeli za prenos podatkov med posameznimi objekti in centrom vodenja analogni radijski telemetrični sistem. Sedaj smo v uvajanju digitalnega telemetričnega radijskega sistema, ki je dosti hitrejši in zanesljivejši od analognega. Zagotavljal pa bo tudi obdelavo podatkov iz vodovodnih objektov in vodovodnega omrežja za potrebe doseganja optimalnih tlakov v omrežju in iskanje vodnih izgub vodovodnega omrežja v realnem času.
V prvem primeru preko sistema radijskih telemetričnih zvez neposredno vklapljamo ali izklapljamo posamezne črpalke v črpališčih in prečrpalnih postajah. Kot drugo v centru vodenja nadziramo na računalniškem monitorju dogajanje na posameznih objektih, ki so vključeni v sistem daljinskega nadzora. Kot tretja oblika je popolno avtonomno in avtomatsko delovanje posameznih zaključenih sistemov črpališč, prečrpalnih postaj in vodohranov. Ravno tako lahko iz centra vodenja spreminjamo parametre delovanja črpališč, prečrpalnih postaj in vodohranov. Evidentiramo tudi alarmna stanja v procesih delovanja posameznih objektov vodovodnega sistema. Ti podatki se shranjujejo v centru vodenja v za ta namen na strežniku kreirane datoteke. Te datoteke naknadno služijo analizam in pregledu dogajanja v vodooskrbnem sistemu Mariborskega vodovoda. Omogočen je tudi daljinski vpogled v podatke telemetričnega radijskega nadzornega sistema, ki se nahaja na Vrbanskem platoju. Zasnova daljinskega radijskega nadzora omogoča učinkovitejše upravljanje vodovodnega oskrbnega sistema. Pri začetnih višjih stroških postavitve sistema radijskega daljinskega nadzora objektov pa to pomeni v drugi fazi cenejše funkcionalno vzdrževanje vodovodnega oskrbnega sistema. V letu 1997 smo začeli z modernizacijo sistema daljinskega nadzora. To je pomenilo, da smo v prvi fazi na novih objektih vodovodnega sistema vodooskrbe instalirali prosto programabilne krmilnike. Ti ravno tako kot stari lokalni avtomati vodijo delovanje posameznega vodooskrbnega objekta. Njihova prednost pa je enostavnejše spreminjanje načina delovanja posameznega objekta in s tem enostavnejše prilagajanje dejanskim potrebam. V drugi fazi smo modernizirali večje število objektov,ki so bili že dosedaj vključeni v sistem daljinskega nadzora .Modernizacija daljinskega nadzora objektov,ki so že vključeni v sistem daljinskega nadzora se nadaljuje. Do sedaj je bilo na tak način opremljenih do vključno letošnjega leta 149 obstoječih in novih objektov od skupno 240 objektov vodooskrbnega sistema. Z rekonstrukcijo objektov, ki so do sedaj delovali izven sistema daljinskega nadzora bomo tudi te vključili v sistem daljinskega nadzora in upravljanja.
Modernizacija sistema vodenja v centru vodenja je obsegala zamenjavo stare strojne in programske opreme z novo. Trenutno deluje aplikativna programska oprema centra vodenja na operacijskem sistemu Widows 10. Zadnja modernizacija strojne in programske opreme pa je bila izvedena v letu 2017. Podatki se se zbirajo na strežniku lokalne računalniške mreže. Nadalje se podatki prenašajo iz centra vodenja na upravo Mariborskega vodovoda za potrebe nadaljnih obdelav.
Na Mariborskem vodovodu želimo realizirati nadzor in upravljanje nad vodooskrbo, ki bi omogočil optimiranje tlačnih razmer v vodovodnem sistemu. Vgrajeni frekfenčni pretvorniki z regulatorji tlaka na črpališčih že sedaj vzdržujejo želene vendar pa za sedaj še ne optimalnih tlakov v vodovodnem sistemu. Tlaki, ki jih bo potrebno vzdrževati na nivoju vodovodnega sistema bodo definirani glede na potrebe. Vzdrževani pa bodo preko regulacijskega sistema na nivoju celotnega vodovodnega sistema in realizirani preko zajetih vrednosti tlakov na posameznih črpališčih in določenih točkah na cevovodih. Sistem regulacije bo deloval na osnovi sistema mehke logike in nadaljnjega samooptimiranja. Za realizacijo tega regulacijskega sistema je bil v letu 2018 realizirana elektro rekomstrukcija sistema vodenja in nadzora štirih glavnih črpališč Mariborskega vodovoda in izgradnje več registracijskih točk z meritvijo tlačnih razmer in pretokov na cevovodnem omrežju. Že sedaj so s strojno opremo, ki bi omogočala optimiranje tlačnih razmer na območju oskrbe s pitno vodo Mariborskega vodovoda vsa štiri najpomembnejša ćrpališča. Programska oprema s katero trenutno raspolagamo omogoča na osnovi podatkov dobljenih s črpališč in vodovodnega omrežja določitev optimalnih tlačnih razmer na vodovodnem sistemu. V prihodnosti bo možno preko omenjenega regulacijskega sistema tudi vzdrževanje optimalnih tlačnih razmer na vodovodnem omrežju. Tlačna analiza vodooskrbnega sistema z nabavljeno programsko opremo pa bo omogočala tudi natančnejše lociranje področij s povečanimi vodnimi izgubami.