Nadzor in upravljanje vodovodnega sistema

Nadzor in upravljanje vodovodnega sistema

daljinsko vodenje
Shematski prikaz sistema daljinskega nadzora in upravljanje
V letu 1990 se je začelo uvajanje sistema daljinskega nadzora in upravljanja črpališčih, prečrpalnih postaj in vodohranov Mariborskega vodovoda. Veliko področje, ki ga zajame sistem Mariborskega vodovoda in oddaljenosti do njegovih objektov - črpališčih, prečrpalnih postaj in vodohranov je zahtevalo uvedbo daljinskega nadzora. Daljinski nadzor se izvaja preko sistema radijskih zvez. Center vodenja z centralnim nadzornim sistemom je povezan z objekti na terenu. Za dosego večjega pokrivanja terena se zveze vzpostavljajo preko radijskega repetitorja na Pohorju. V vsakem objektu - črpališču, prečrpalni postaji in vodohranu je instaliran lokalni avtomat ali prosto programibilni krmilnik. Ti skrbijo za lokalno avtomatsko delovanje objekta in za prenos podatkov preko radijske zveze v center vodenja in obratno.
V prvem primeru preko sistema radijskih zvez direktno vklapljamo ali izklapljamo pozamezne črpalke v črpališčih in prečrpalnih postajah. Kot drugo v centru vodenja nadziramo na računalniškem monitorju dogajanje na posameznih objektih, ki so vključeni v sistem daljinskega nadzora. Kot tretja oblika je popolno avtonomno in avtomatsko delovanje posameznih zaključenih sistemov prečrpalnih postaj in vodohranov. Ravno tako lahko iz centra vodenja spreminjamo parametre delovanja črpališč, prečrpalnih postaj in vodohranov. Evidentiramo tudi alarmna stanja v procesih delovanja posameznih objektov vodovodnega sistema. Ti podatki se shranjujejo v centru vodenja v za ta namen na strežniku kreirane datoteke. Te datoteke naknadno služijo analizam in pregledu dogajanja v vodooskrbnem sistemu Mariborskega vodovoda. Omogočen je tudi daljinski vpogled v podatke telemetričnega radijskega nadzornega sistema , ki se nahaja na Vrbanskem platoju. Zasnova daljinskega radijskega nadzora omogoča učinkovitejše upravljanje vodovodnega oskrbnega sistema. Pri začetnih višjih stroških postavitve sistema radijskega daljinskega nadzora objektov pa to pomeni v drugi fazi cenejše funkcionalno vzdrževanje vodovodnega oskrbnega sistema. V letu 1997 smo začeli z modernizacijo sistema daljinskega nadzora. To je pomenilo, da smo v prvi fazi na novih objektih vodovodnega sistema vodooskrbe instalirali prosto programabilne krmilnike. Ti ravno tako kot stari lokalni avtomati vodijo delovanje posameznega vodooskrbnega objekta. Njihova prednost pa je enostavnejše spreminjanje načina delovanja posameznega objekta in s tem enostavnejše prilagajanje dejanskim potrebam. V drugi fazi smo modernizirali večje število objektov,ki so bili že dosedaj vključeni v sistem daljinskega nadzora .Modernizacija daljinskega nadzora objektov,ki so že vključeni v sistem daljinskega nadzora se nadaljuje. Do sedaj je bilo na tak način opremljenih do vključno letošnjega leta 53 obstoječih in novih objektov Z rekonstrukcijo objektov, ki so do sedaj delovali izven sistema daljinskega nadzora bomo tudi te vključili v daljinski nadzor.
Modernizacija sistema vodenja v centru vodenja je obsegala zamenjavo stare strojne in programske opreme z novo. Trenutno deluje aplikativna programska oprema centra vodenja na operacijskem sistemu Vista. Zadnja modernizacija strojne in programske opreme pa je bila izvedena v letu 2008. Podatki se se zbirajo na strežniku lokalne računalniške mreže. Nadalje se podatki lahko prenašajo iz centra vodenja na upravo Mariborskega vodovoda.
Novi sistem nadzora bo omogočil optimiranje tlačnih razmer v vodovodnem sistemu. Vgrajeni frekfenčni pretvorniki z regulatorji na črpališčih že sedaj vzdržujejo željene tlake v vodovodnem sistemu. Tlaki, ki jih bo potrebno vzdrževati na nivoju vodovodnega sistema bodo definirani glede na potrebe. Vzdrževani pa bodo preko regulacijskega sistema na nivoju celotnega vodovodnega sistema in realizirani preko zajetih vrednosti tlakov na posameznih črpališčih in določenih točkah na cevovodih. Sistem regulacije bo deloval na osnovi sistema mehke logike in nadaljnjega samooptimiranja. Za realizacijo tega regulacijskega sistema bo potrebna rekonstrukcija predvsem sistema vodenja in nadzora štirih glavnih črpališč Mariborskega vodovoda in izgradnje več registracijskih točk tlačnih razmer na cevovodnem omrežju. Trenutno so z strojno opremo, ki bi omogočala optimiranje tlačnih razmer na območju vodooskrbnega sistema dve črpališči od skupno štirih.
Visit Us On Facebook