Cilji

VARNA VODOOSKRBA

 • Zadostne količine zdrave pitne vode (razpoložljivost vodnih virov, kapacitivnost vodnih celic, neprekinjena vodooskrba pri porabnikih).
 • Kakovost oskrbe z vodo ter varovanjem narave (višja kakovost vode od dopustnih standardov tako na vodnih virih kot v distribuciji, ob višji kontroli in upravljanju, nizek delež vodnih in energetskih izgub, investiranje v posodabljanje vodooskrbnega sistema).


TRAJNOSTNI RAZVOJ

 • Odgovoren odnos do družbenega okolja in lastnikov (kontinuiran in uravnotežen dialog, vzpostavljanje okolju in uporabnikom prijaznih procesov glede oskrbe s pitno vodo in vseh povezanih dejavnosti in težnja po stalnih izboljšavah, krepitev dobrih odnosov, prepoznavnost, ugled).
 • Družbena odgovornost do zaposlenih (pripadnost in motiviranost, znanje kot ključna vrednota).
 • Odgovornost do uporabnikov (doseganje zadovoljstva uporabnikov, izboljševanje storitev).
 • Uravnoteženost odnosov z naravnim, institucionalnim okoljem ter vsemi deležniki (zaposleni, lokalne skupnosti, lastniki, poslovnimi partnerji).


EKONOMSKA UČINKOVITOST

 • Učinkovito črpanje nepovratnih sredstev iz EU.
 • Učinkovit poslovni sistem (dvig produktivnosti in obvladovanje tveganj, spremljanje rezultatov in ukrepov, racionalizacija poslovanja).
 • Povečana stroškovna učinkovitost (procesna organiziranost ključnih procesov, dopolnilna dejavnost bo služila nižanju fiksnih stroškov v lastni ceni vode in večanju produktivnosti).
 • Doseganje konkurenčnosti med dobavitelji, koriščenje dolgoročnih najugodnejših dobav.
 • Zdravi finančni temelji.
 • Dolgoročno uspešen poslovni sistem (kakovost poslovanja in poslovna odličnost).


ZADOVOLJSTVO PORABNIKOV

 • Izvajanje ukrepov za izboljševanje obveščanja naših uporabnikov, kupcev in dobaviteljev.
 • Izboljševati storitve in uvajanje novosti (preverjanje zadovoljstva uporabnikov).