Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa. Zahtevek mora podati v pisni obliki, ali se osebno oglasiti v oddelku obračuna vode.

Predložiti mora:
- verodostojno listino (kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklep o dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, najemno pogodbo),
- davčno številko in stanje vodomera.

Z novim uporabnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.