Pogosta vprašanja in odgovori

ZAKAJ SE VODA DEZINFICIRA
Poglavitni namen dezinfekcije pitne vode (med drugim se za dezinfekcijo pitne vode uporablja tudi kloriranje) je preprečevanje širjenja nalezljivih bolezni, ki jih povzročajo mikroorganizmi, ki živijo in se razmnožujejo v pitni vodi.

Pri dezinfekciji se del dezinfekcijskega sredstva porabi za oksidacijo organskih i anorganskih snovi. Pomemben je kontaktni čas vode z dezinfekcijskim sredstvom, ki mora na primer pri dezinfekciji s plinskim klorom trajati približno 30 minut.

Po zaključku reakcije mora voda v vodovodnem omrežju obdržati nekaj preostanka, v primeru dezinfekcije s plinskim klorom reziduala klora. Prisotnost le – tega v vodi je pokazatelj uspešnosti dezinfekcije in dokaz, da je pitna voda varna pred morebitno kontaminacijo.
ZAKAJ IZ PIPE PRITEČE BELA VODA?
Večina uporabnikov zmotno misli, da je bela obarvanost pitne vode, ki jo natočimo v kozarec posledica prekomerne koncentracije klora v vodi. Bela obarvanost je zgolj fizikalni pojav številnih majhnih zračnih mehurčkov, ki nastanejo kot posledica raztopljenega zraka v vodi, ki je pod pritiskom.

Ob iztekanju vode iz pipe se pritisk sprosti, kar povzroči delno izločanje v vodi raztopljenega zraka. Če takšno vodo natočimo v čist kozarec, lahko že po nekaj sekundah opazimo dvigovanje mehurčkov proti površini (bistrenje od spodaj navzgor) in če kozarec prislonimo še k ušesu, zaslišimo rahlo šumenje.

Voda v kozarcu se nato popolnoma zbistri.
ZAKAJ IZ PIPE OBČASNO PRITEČE RJAVA VODA?
Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je dokaj pogost pojav, ki ga zaznajo uporabniki. Gre za posledico različnih »nepravilnosti«.

Lahko gre za posledico:
 • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je mogoče drobne delce,
 • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive,
 • obarvanosti, ki se pojavi po večjih popravilih okvar na vodovodnem omrežju.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer, ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo, izperimo interno instalacijo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine. V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema in ga obvestimo o nepravilnosti.
ZAKAJ SE V VODI POJAVLJAJO USEDLINE PESKA IN VODNI KAMEN?
Vzrok za prisotnost peska v pitni vodi je lahko v interni instalaciji uporabnika ali v vodovodnem omrežju. S spremembo temperature (segrevanjem) vode v interni instalaciji uporabnikov se v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita iz vode v obliki vodnega kamna.

Temperatura, kjer se prične izločanje vodnega kamna je različna in je odvisna od celotne kemijske sestave vode. Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah in tudi, kar najpogosteje uporabniki opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Pesek pa lahko tudi (redko) zaide v vodovodno omrežje iz črpališč, saj Mariborski vodovod d.d. črpa vodo iz vodnih virov v gramoznih nanosih.

Delci peska na "mrežici" pipe Ali je vzrok za prisotnost peska v interni instalaciji ali v vodovodnem sistemu lahko ugotovimo s preprostim poskusom raztopitve delcev v čistilnem sredstvu za odstranjevanje vodnega kamna, ki ga imamo skoraj v vsakem gospodinjstvu. Običajno so ti delci namreč delci vodnega kamna, ki nastajajo kot posledica porušenja karbonatnega ravnotežja v interni instalaciji, največkrat zaradi segrevanja vode. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči. V primeru, da je vzrok v internem omrežju in da gre za vodni kamen, se bodo delci on prisotnosti čistila raztopili. V kolikor pride pesek v interno instalacijo iz vodovodnega omrežja, se ta v čistilnem sredstvu za vodni kamen ne bo raztopil. V tem primeru je potrebno obvestiti upravljavca vodovoda, ki bo ugotovil vzrok in izvedel vse ukrepe za zmanjšanje prisotnosti peska.

Trdoto največkrat izražamo z nemško trdotno stopnjo. Izražamo pa jo tudi z francoskimi trdotnimi stopinjami in mmol (mili moli na liter):

STOPINJA
NEMŠKE STOPINJE (°dH)

FRANCOSKE STOPINJE (°fH)

MMOL
zelo mehka voda
0 - 4
0 - 7
0 – 0,8

mehka voda
5 - 8
8 - 14
0,9 – 1,4

srednje trda voda
9 -16
15 - 28
1,5 – 2,8

trda voda
17 - 30
29 - 38
2,9 – 5,3

zelo trda voda
nad 31
nad 39
nad 5,3

(1°dH = 5,6 mg CaCO3 / liter vode)

Voda v omrežju, ki ga upravlja Mariborski vodovod d.d., je srednje trda do trda in znaša v povprečju 15 °N. Čim višjo trdoto ima voda, tem več vodnega kamna se iz nje izloči.
KAKO JE MOŽNO PRIDOBITI OBRAZEC VLOGE, KI JO JE POTREBNO IZPOLNITI ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH POGOJEV ALI SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI?
Preko spletne strani Mariborskega vodovoda ali v pisarni za izdajo soglasij na Mariborskem vodovodu d.d., Jadranska 24, Maribor.
KAKŠEN JE ROK ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ?
Projektni pogoji in soglasje k projektni dokumentaciji za enostavne objekte so izdani v roku 15 dni, za zahtevne objekte pa v roku 30 dni.

Smernice in mnenja se izdajo v roku 30 dni.
KAKO JE MOŽNO ODDATI VLOGO ZA IZDAJO PROJEKTNIH POGOJEV ALI SOGLASJA?
Izpolnjena vloga s prilogami se lahko pošlje po pošti ali odda v pisarni za izdajo soglasij na Mariborskem vodovodu d.d., Jadranska 24, Maribor.
ALI JE MOŽNA IZDAJA SOGLASJA K PROJEKTNI DOKUMENTACIJI BREZ PREDHODNIH PROJEKTNIH POGOJEV?
Soglasje se izda brez predhodnih projektnih pogojev samo v primeru, če je bil za območje posega narejen lokacijski oziroma zazidalni načrt.
ALI SI JE ZA PRIZIDEK K STANOVANJSKEMU OBJEKTU V KATEREM NE BO VODE POTREBNO PRIDOBITI PROJEKTNE POGOJE IN NATO ŠE SOGLASJE K PROJEKTU?
Da. Za vsak poseg na objektu, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje si je potrebno predhodno pridobiti projektne pogoje in soglasje k projektu.
ALI JE MOGOČE PRIDOBITI VODOVODNI PRIKLJUČEK SAMO NA PARCELO BREZ GRADBENEGA DOVOLJENJA?
Brez gradbenega dovoljenja je možno dobiti vodovodni priključek samo, če je bil objekt grajen pred letom 1967, za kar mora stranka prinesti ustrezno potrdilo, ki ga dobi od občine.
KDO DOLOČA CENE VODE IN OSTALIH DAJATEV, KI SE OBRAČUNAVAJO POLEG VODE?
1. Ceno vode (na kubični meter porabe) določijo in potrdijo občinski sveti. Na ceno, ki jo sprejme občinski svet mora izdati soglasje še Ministrstvo za gospodarstvo.

Sprememba cene vode je objavljena v časopisu Večer. Cene vode in ostalih pristojbin vseh občin so objavljene na spletni strani Mariborskega vodovoda, d. d.,

2. ceno priključnine potrdi občinski svet, plačuje se na osnovi dimenzije priključka in je neodvisna od porabe vode,

3. vodno povračilo - okoljska dajatev za črpano vodo - osnovno ceno na kubični meter določi vlada RS, ki se poveča za izgubljene količine vode,

4. priključna zmogljivost - občinska taksa za investicije - sprejmejo jo občinski sveti z odlokom. Objavljene so v Medobčinskem uradnem vestniku ali Uradnem listu RS,

5. na osnovi medsebojne pogodbe na računih za večstanovanjske hiše zaračunavamo še:

za Nigrad

5.1. odvajanje vode – kanalščina - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno potrdi občinski svet, soglasje pa Ministrstvo za gospodarstvo,

5.2. čiščenje odpadnih in padavinskih voda (končni prejemnik Aquasystem za čistilno napravo) - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno sprejme občinski svet, soglasje k ceni pa izda Ministrstvo za gospodarstvo,

5.3. takso za obremenitev vode (končni prejemnik je država oziroma občina) - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno določi vlada z odlokom.

Cene objavlja Nigrad Maribor.

za Snago

5. 4. odstranjevanje blata čistilne naprave - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno sprejme občinski svet, soglasje k ceni pa izda Ministrstvo za gospodarstvo.

Cene objavlja Snaga Maribor.
KAKO OZIROMA KDAJ POPISUJEMO VODOMERE?
Pri velikih porabnikih – večstanovanjskih objetih s skupnim obračunskim vodomerom in podjetjih odčitavamo vodomere vsake tri mesece, pri malih uporabnikih – gospodinjstvih pa odčitavamo vodomere praviloma enkrat letno. Naši popisovalci odčitavajo vodomere s pomočjo ročnih laserskih terminalov, ki berejo črtno kodo priključka. Za vmesne mesece ko se vodomeri ne odčitajo, se obračunava začasna povprečna poraba, ugotovljena na osnovi podatkov o porabi iz predhodnega obdobja.

Ob spremembi cene, vodomerov ne odčitavamo, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve nove cene oceni, na osnovi poprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki imajo možnost, da na dan spremembe cene vodomer sami odčitajo in nam podatke posredujejo na telefonsko številko 02 320 77 20 ali 02 320 77 22 ali po elektronski pošti obracun.vode@mb-vodovod.si.

V kolikor uporabniki ne želijo prejemati računov z obračunano povprečno porabo, lahko sami odčitajo svoj vodomer in nam do 20. dne v mesecu posredujejo podatke. V tem primeru bomo račun izstavili po dejanski porabi.
ZAKAJ SE UPORABNIKOM V VEČSTANOVANJSKIH OBJEKTIH OBRAČUNAVA ŠE RAZLIKA DO GLAVNEGA VODOMERA?
V novejših večstanovanjskih objektih imamo evidentirane glavne obračunske vodomere za celoten objekt in odštevalne ali sub vodomere, ki so nameščeni da beleženje porabe za posamezna stanovanja.

Do razlik med porabljeno vodo med glavnim in odštevalnim vodomerom prihaja zaradi:
 • puščanja zaradi okvare internega vodovodnega omrežja,
 • porabe na iztočnih mestih, kjer niso nameščeni odštevalni vodomeri,
 • slabše občutljivosti in pomanjkljivosti delovanja pomožnih vodomerov, med katerimi so lahko nekateri blokirani,
 • manjše točnosti odštevalnih vodomerov, saj majhnih porab ne beležijo (puščanje kotličkov, kapljanje…),
 • puščanje na internem vodovodnem omrežju,
 • ...
KAKO NAREDITI SPREMEMBO LASTNIŠTVA UPORABNIKA?
Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa. Zahtevek mora podati v pisni obliki, ali se osebno oglasiti v oddelku Obračuna vode.

Predložiti mora:

 • verodostojno listino (kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklep o dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, najemno pogodbo),
 • potrdilo o stalnem prebivališču,
 • davčno številko in stanje vodomera.


Z novim uporabnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.
KAJ NAREDITI V PRIMERU PREKOMERNE PORABE, OZIROMA PRI PUŠČANJU NA VODOVODNI NAPELJAVI?
V kolikor ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, iz pokvarjene pipe, ...

V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil pri vodomeru. Posebno pozornost napeljavi je potrebno posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne, ...
KAKO OPRAVITI REKLAMACIJO RAČUNA?
Reklamacijo je potrebno vložiti pisno v roku 8 dni po prejemu računa.

Priložiti je potrebno reklamiran račun in odčitano stanje vodomera. Naša služba vam bo na reklamacijo pisno odgovorila v roku 8 dni.

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko 02 320 77 00 nato pritisnete številko 2., lahko pa svoje pripombe sporočite na elektronski naslov:

info@mb-vodovod.si ali obracun.vode@mb-vodovod.si.

KJE IN KAKO PORAVNATI RAČUNE?
Račun lahko poravnate:
 • na vseh bankah, poštah in ostalih plačilnih mestih po Sloveniji,
 • preko spletne banke Bank@net,
 • preko tajnikov (če želite urediti trajnik se oglasite pri nas, saj sedaj to urejate neposredno z nami in ne več z bankami.)
ZAKAJ NE MONTIRATE KROGLIČNIH VENTILOV PRI VODOMERU?
Kroglični ventil je neprimeren zaradi kratke življenjske dobe. Po daljšem časovnem obdobju neuporabe pušča.
PREVZEM LOKALNIH VODOVODOV V SISTEM MARIBORSKEGA VODOVODA
Mariborski vodovod d.d. na osnovi Pravilnika o pitni vodi z dopolnitvami, Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (občinski) z dopolnitvami in Tehničnega pravilnika prevzema lokalna vodovodna omrežja in pripadajoče objekte v občinah, ki jih oskrbuje v upravljanje v primerih kadar vodovod oskrbuje najmanj 50 oseb, ali javni objekt.

Lastnik oziroma upravljavec objekta, ki ustreza navedenim pogojem mora zagotoviti še sledečo dokumentacijo:
 • katastrski posnetek omrežja,
 • seznam uporabnikov s skicami obstoječih priključkov,
 • upravno in tehnično dokumentacijo (projekti, dokazila o lastništvu oziroma služnostnih pravicah lastnikov zemljišč, gradbeno dovoljenje, soglasja, uporabno dovoljenje),
 • v primeru, da je predmet prevzema tudi vodni vir mora biti pridobljena vodna pravica in sprejet odlok o zaščiti vodnega vira,
 • ker lastniki praviloma ne razpolagajo s knjigovodskimi vrednostmi objektov in omrežja vodovoda je potrebno pridobiti tudi ocenitev vrednosti le-teh,

Po predložitvi dokumentacije se izvede pregled vodovodnih objektov in priključkov uporabnikov. Na podlagi ugotovitev pregleda:
 • Mariborski vodovod d.d. izdela predračun potrebnih sanacijskih del z namenom, da se zagotovijo osnovni pogoji obratovanja v skladu z že navedenim Pravilnikom o oskrbi s pitno vodo in Tehničnim pravilnikom Mariborskega vodovoda
 • sklene se pogodba med dosedanjim upravljavcem oziroma lastnikom, občino in Mariborskim vodovodom o prevzemu v upravljanje
 • Prenos v lastništvo občine v kateri se vodovod nahaja se izvede brez finančnega nadomestila.
ZAKAJ SE POJAVLJA PESEK V VODI?
Vprašanje uporabnika:

Pred kratkim smo menjali hišni filter (najobčutljivejši, kar jih je moč nabaviti), pa nam pri tuširanju ali kuhanju iz pipe še vedno med vodo priteče veliko peska. Voda tudi ni čisto prozorna, ampak rahlo obarvana, filtre na armaturah pa moramo čistiti tedensko. Ko smo dali armature na servis, so vprašali, če živimo na vikendu, ker so tako uničene, stanujem pa skoraj v centru Maribora. Kaj storiti?

Odgovor:

V večini primerov gre za običajen pojav saj se s spremembo temperature vode (segrevanjem) v vodi raztopljena kalcij in magnezij izločita v obliki vodnega kamna (kar je vidno kot bela oborina na kuhinjskih loncih pri segrevanju vode). Z višanjem temperature, odlaganje vodnega kamna strmo narašča. Vodni kamen se nato počasi nabira na stenah cevi interne instalacije, na grelcih in sanitarnih armaturah ter se kasneje zaradi daljšega stanja vode v interni instalaciji ali spremembi tlaka v sistemu, lušči iz sten interne instalacije. Če se istočasno pojavi še kakšna izmed spodaj naštetih »nepravilnosti«, uporabniki najpogosteje to opazimo kot »pesek« na mrežicah vodovodnih pip.

Rjavo - rdeča obarvanost pitne vode je prav tako dokaj pogost pojav, zaznan pri uporabnikih.

Gre za posledico različnih »nepravilnosti«:
 • uporabe manj kvalitetnih pocinkanih železnih cevi v interni instalaciji (pri uporabnikih), ki rjavijo. Voda ob odsotnosti uporabnika stoji v ceveh in odmaka rjo in vodni kamen. Posledica se pokaže kot rjavo – rdeče obarvana pitna voda, zaznati je možno drobne delce, ki so na prvi pogled videti kot pesek (vodni kamen se naloži na cev, ki rjavi in »prevzame« barvo rje),
 • prisotnosti železa v pitni vodi. Železo se nahaja v vodi tudi v topni obliki, ob prisotnosti kisika pa preide v netopno obliko in se izloči v obliki usedlin rje, ki se nabirajo v notranjosti vodovodnih cevi in povzročajo rjave sledi na umivalnikih, straniščih in drugih sanitarnih elementih. Same po sebi usedline za zdravje niso škodljive.

Najpogosteje opazimo rjavo obarvanost vode zjutraj ali po daljši neuporabi vode (na primer ko pridemo iz službe ali smo dlje časa odsotni). V kolikor ta pojav opazimo interno instalacijo izperemo. To storimo tako, da vodo pustimo na končnem mestu prosto teči vsaj 10 minut. Obarvanost praviloma izgine.

V nasprotnem primeru pokličemo upravitelja vodovodnega sistema (Mariborski vodovod d.d., na telefonsko številko 02 320 77 88) in ga obvestimo o nepravilnosti. Upravitelj nam bo pomagal pri iskanju rešitve na našo težavo..