Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., oskrbuje s pitno vodo prebivalce sedemnajstih občin in sicer: Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Pesnica, Šentilj, Kungota, Duplek, Sveta Ana, Benedikt, Lenart, Hoče –Slivnica, Miklavž in del občin Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in ima registriranih cca 39.000 vodovodnih priključkov.
Odčitavanje vodomerov, obračunavanje in izstavljanje računov za vodo, sprejemanje reklamacij in ostalih pojasnil glede porabljene vode se izvaja v okviru oddelka "Obračun vode".

Cene za porabljeno vodo se razlikujejo med občinami in so objavljene na spletni strani podjetja.

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri velikih porabnikih in večstanovanjskih hišah se vrši odčitavanje vodomerov vsake tri mesece, pri vseh ostalih uporabnikih pa enkrat letno oziroma ob menjavi vodomera. Za vmesne mesece, ko vodomer ni bil odčitan, pa se obračunava mesečna povprečna poraba.

Ob spremembi cene vode se vodomeri praviloma ne odčitavajo, temveč se stanje vodomera oceni na dan uveljavitve nove cene iz povprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki lahko svoje vodomere mesečno sami odčitajo in stanje vodomera sporočijo med prvim in zadnjim delovnim dnem v tekočem mesecu na telefonsko številko 02 320 77 00 ali do zadnjega dne v tekočem mesecu preko portala Komunala.info in preko obrazca Prijava stanja vodomera na naši spletni strani Prijava stanja vodomera.

S tem se izognejo morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Na računih za vodo se poleg vodarine obračunava še mesečna priključnina in omrežnina (določena z občinskim predpisom in se med občinami razlikuje). Izstavljene račune - posebne položnice, lahko uporabniki poravnajo na vseh bankah in poštah ali po elektronski pošti preko spletne banke. Stranke si lahko na uredijo tudi plačilo računov preko trajnika kar se uredi neposredno z Mariborskim vodovodom in ne več na banki. Omogočena je tudi prijava na e-račun.

Uporabniki lahko sporočijo pisne pripombe ali ugovor na izstavljeni račun najkasneje v osmih dneh od njegove izstavitve. Dolžnost uporabnika je tudi, da sporoči vse lastninske ali ostale spremembe v zvezi z vodovodnim priključkom preko katerega se oskrbujejo z vodo.

Pogosta vprašanja in odgovori

1. Ceno vode (na kubični meter porabe) določijo in potrdijo občinski sveti. Na ceno, ki jo sprejme občinski svet mora izdati soglasje še Ministrstvo za gospodarstvo.

Sprememba cene vode je objavljena v časopisu Večer. Cene vode in ostalih pristojbin vseh občin so objavljene na spletni strani Mariborskega vodovoda, d. d.,

2. ceno priključnine potrdi občinski svet, plačuje se na osnovi dimenzije priključka in je neodvisna od porabe vode,

3. vodno povračilo - okoljska dajatev za črpano vodo - osnovno ceno na kubični meter določi vlada RS, ki se poveča za izgubljene količine vode,

4. priključna zmogljivost - občinska taksa za investicije - sprejmejo jo občinski sveti z odlokom. Objavljene so v Medobčinskem uradnem vestniku ali Uradnem listu RS,

5. na osnovi medsebojne pogodbe na računih za večstanovanjske hiše zaračunavamo še:

za Nigrad

5.1. odvajanje vode – kanalščina - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno potrdi občinski svet, soglasje pa Ministrstvo za gospodarstvo,

5.2. čiščenje odpadnih in padavinskih voda (končni prejemnik Aquasystem za čistilno napravo) - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno sprejme občinski svet, soglasje k ceni pa izda Ministrstvo za gospodarstvo,

5.3. takso za obremenitev vode (končni prejemnik je država oziroma občina) - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno določi vlada z odlokom.

Cene objavlja Nigrad Maribor.

za Snago

5. 4. odstranjevanje blata čistilne naprave - osnova za izračun je porabljena količina vode. Ceno sprejme občinski svet, soglasje k ceni pa izda Ministrstvo za gospodarstvo.

Cene objavlja Snaga Maribor.
Pri velikih porabnikih – večstanovanjskih objetih s skupnim obračunskim vodomerom in podjetjih odčitavamo vodomere vsake tri mesece, pri malih uporabnikih – gospodinjstvih pa odčitavamo vodomere praviloma enkrat letno. Naši popisovalci odčitavajo vodomere s pomočjo ročnih laserskih terminalov, ki berejo črtno kodo priključka. Za vmesne mesece ko se vodomeri ne odčitajo, se obračunava začasna povprečna poraba, ugotovljena na osnovi podatkov o porabi iz predhodnega obdobja.

Ob spremembi cene, vodomerov ne odčitavamo, temveč se stanje vodomera na dan uveljavitve nove cene oceni, na osnovi poprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki imajo možnost, da na dan spremembe cene vodomer sami odčitajo in nam podatke posredujejo na telefonsko številko 02 320 77 20 ali 02 320 77 22 ali po elektronski pošti obracun.vode@mb-vodovod.si.

V kolikor uporabniki ne želijo prejemati računov z obračunano povprečno porabo, lahko sami odčitajo svoj vodomer in nam do 20. dne v mesecu posredujejo podatke. V tem primeru bomo račun izstavili po dejanski porabi.
V novejših večstanovanjskih objektih imamo evidentirane glavne obračunske vodomere za celoten objekt in odštevalne ali sub vodomere, ki so nameščeni da beleženje porabe za posamezna stanovanja.

Do razlik med porabljeno vodo med glavnim in odštevalnim vodomerom prihaja zaradi:
 • puščanja zaradi okvare internega vodovodnega omrežja,
 • porabe na iztočnih mestih, kjer niso nameščeni odštevalni vodomeri,
 • slabše občutljivosti in pomanjkljivosti delovanja pomožnih vodomerov, med katerimi so lahko nekateri blokirani,
 • manjše točnosti odštevalnih vodomerov, saj majhnih porab ne beležijo (puščanje kotličkov, kapljanje…),
 • puščanje na internem vodovodnem omrežju,
 • ...
Uporabnik lahko prenese priključek na drugo pravno ali fizično osebo pod pogojem, da ni odprtih terjatev na priključku, ki je predmet prenosa. Zahtevek mora podati v pisni obliki, ali se osebno oglasiti v oddelku Obračuna vode.

Predložiti mora:

 • verodostojno listino (kupoprodajno pogodbo, darilno pogodbo, sklep o dedovanju, zemljiškoknjižni izpisek, najemno pogodbo),
 • potrdilo o stalnem prebivališču,
 • davčno številko in stanje vodomera.


Z novim uporabnikom bomo sklenili pogodbo o dobavi, odjemu in plačilu vode.
V kolikor ugotovite, da vodomer beleži porabo, ne da bi uporabljali vodo, pomeni, da vam voda nekje na internem vodovodnem omrežju izteka. Lahko je okvara na napeljavi, med vodomerom in objektom, voda lahko izteka iz WC kotlička, iz pokvarjene pipe, ...

V tem primeru je potrebno poiskati monterja vodovodnih naprav, da vam napako odpravi. Da bi se izognili povečani porabi, vam svetujemo, da do odprave napake zaprete ventil pri vodomeru. Posebno pozornost napeljavi je potrebno posvetiti v zimskem času, saj lahko zaradi nizkih temperatur ta zamrzne, ...
Reklamacijo je potrebno vložiti pisno v roku 8 dni po prejemu računa.

Priložiti je potrebno reklamiran račun in odčitano stanje vodomera. Naša služba vam bo na reklamacijo pisno odgovorila v roku 8 dni.

Za dodatne informacije lahko pokličete vodjo oddelka "Obračun vode," na telefonsko številko 02 320 77 20, lahko pa svoje pripombe sporočite na elektronski naslov:
Obrnete se lahko tudi na pomočnico vodje, Metko Fošnarič, ki je dosegljiva na telefonski številki 02 320 77 29 in na elektronskem naslovu: metka.fosnaric@mb-vodovod.si.
Račun lahko poravnate:
 • na vseh bankah, poštah in ostalih plačilnih mestih po Sloveniji,
 • preko spletne banke Bank@net,
 • preko tajnikov (če želite urediti trajnik se oglasite pri nas, saj sedaj to urejate neposredno z nami in ne več z bankami.)