ZAKONODAJA

Pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema Mariborski vodovod, j.p.d.d. (MUV, št. 20/2016)

Zakon o graditvi objektov (ZGO- 1D) (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15) http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3490

Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12)

Uredba o oskrbi s pitno vodo

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

Zakon o vodah

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Maribor (MUV, št. 3/2014)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2014)

Odlok Benedikt

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Cerkvenjak (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/2014)

Odlok Cerkvenjak

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Duplek (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 04/2014)

Odlok Duplek

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Gornja Radgona (Uradno glasilo občine Gornja Radgona)

Odlok Gornja Radgona

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Hoče-Slivnica (MUV št. 6/2011)

Odlok Hoče – Slivnica

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Kungota (MUV št. 5/2014)

Odlok Kungota

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Lenart (l. 2014)

Odlok o oskrbi s pitno vodo v občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 15/2015)

Odlok Miklavž na Dravskem polju

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Pesnica (MUV št. 9/2012)

Odlok Pesnica

Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v občini Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 19/2015)

Odlok Ruše

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/2014)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sveta Ana (MUV, št. 6/2014)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, št. 6/2014)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Sv. Trojica v Slov. goricah (MUV, št. 6/2014)

Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Šentilj (MUV, št. 7/2014)

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12)

Uredba

Visit Us On Facebook