1Kakšen je rok za izdajo projektnih pogojev in soglasij?
Projektni pogoji:
  • pri zahtevnem objektu v 15 dneh od prejema zahteve,
  • pri manj zahtevnem v 10 dneh od prejema zahteve in prilog.

Soglasja:
  • pri zahtevnem objektu v 30 dneh od prejema zahteve,
  • pri manj zahtevnem v 15 dneh od prejema zahteve in prilog,
  • pri enostanovanjski stavbi, nezahtevnem in enostavnem objektu pa v 10 dneh od prejema zahteve in prilog.
Smernice in mnenja se izdajo v roku 30 dni.
2Na kakšen način lahko oddam vlogo za izdajo projektnih pogojev ali soglasja?
Stranka lahko vlogo odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali jo pošlje preko navadne pošte.
3Kako je možno dvigniti projektne pogoje ali soglasje?
Stranka lahko dvigne projektne pogoje ali soglasje osebno v pisarni tajništva (soba 04, pritličje) na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali ji pošljemo soglasje preko navadne pošte. Kako spremenim začasen priključek v trajnega? Pogoj za izvedbo trajnega vodovodnega priključka je rešeno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda. Ali lahko izvedem priključek sam? Izvedbo priključka, vgradnjo vodomera in navezavo na javno vodovodno omrežje lahko izvede samo izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, ki opravi tudi vsa zahtevana opravila pri kontroli izvedbe in predaji priključka v uporabo. Ali lahko ukinem priključek? Ukinitev oziroma odstranitev priključka je dovoljena samo v primeru odstranitve stavbe,ki je priključena na javni vodovod. Izvede jo lahko samo upravljavec javne službe na podlagi zahtevka in na stroške lastnika ali lastnikov priključka.
4Kako je možno dvigniti projektne pogoje ali soglasje?
Stranka lahko dvigne projektne pogoje ali soglasje osebno v pisarni tajništva (soba 04, pritličje) na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali ji pošljemo soglasje preko navadne pošte.
5Kako spremenim začasen priključek v trajnega?
Pogoj za izvedbo trajnega vodovodnega priključka je rešeno odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda.
6Ali lahko izvedem priključek sam?
Izvedbo priključka, vgradnjo vodomera in navezavo na javno vodovodno omrežje lahko izvede samo izvajalec javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo, ki opravi tudi vsa zahtevana opravila pri kontroli izvedbe in predaji priključka v uporabo.
7Ali lahko ukinem priključek?
Ukinitev oziroma odstranitev priključka je dovoljena samo v primeru odstranitve stavbe,ki je priključena na javni vodovod. Izvede jo lahko samo upravljavec javne službe na podlagi zahtevka in na stroške lastnika ali lastnikov priključka.
Visit Us On Facebook