IZDAJA SMERNIC, MNENJ, PROJEKTNIH POGOJEV IN SOGLASIJ ZA PRIKLOP NA VODOVODNO OMREŽJE

Mariborski vodovod d.d. za območja občin, ki jih oskrbuje s pitno vodo določa pogoje priključitve na vodovodno omrežje in v predpisanem roku izdaja:
 • smernice in mnenja k prostorskim aktom,
 • mnenja o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo,
 • projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam,
 • soglasja za priključitev.
Izdajajo se skladno z določili Zakona o varstvu okolja, Zakona o vodah, Zakona o urejanju prostora, Zakona o graditvi objektov, Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnika o projektni dokumentaciji, Uredbe o oskrbi s pitno vodo, Pravilnika o evidentirani posebni rabi vode, Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema in ostalo veljavno zakonodajo, ki ureja zadeve na področju oskrbe z vodo in varovanja obstoječih vodovodnih objektov.

Smernice in mnenja k prostorskim aktom

Za objekt na območju, ki se ureja z občinskim podrobnim prostorskim načrtom, se ti akti izdajajo v postopku sprejemanja občinskim podrobnim prostorskim načrtom, pri čemer se za projektne pogoje štejejo smernice.

V slučaju novih potreb, ki presegajo obstoječe zmožnosti vodooskrbnih objektov in naprav, upravljavec predpiše pogoje za dosego le-teh. Brez izpolnitve oziroma upoštevanja smernic ni mogoče pridobiti pozitivnega mnenja upravljavca vodovoda.

Priložiti je potrebno dokumentacijo, ki jo določa zakonodaja o urejanju prostora.

Mnenja o razpoložljivosti vodnega vira in neogroženosti oskrbe s pitno vodo

Pozitivno mnenje se izda, ko so izpolnjene oziroma upoštevane smernice in ugotovljena skladnost projektnih rešitev s tem pravilnikom.

K vlogi za izdajo mnenja je potrebno priložiti predhodno izdane smernice ter dokumentacijo (celotni izvedbeni akt ter dokumentacijo, ki jo določa Zakon o vodah, predvideno lokacijo ter količino odvzema vode označeno z Gauss-Krügerjevimi koordinatami;

Projektni pogoji

V kolikor nameravana gradnja leži v varovalnem pasu gospodarske javne infrastrukture, se izdajo projektni pogoji. Brez izpolnitve projektnih pogojev, soglasje upravljavca vodovoda ni mogoče pridobiti, razen v primerih, kadar soglasodajalec na podlagi zahteve za izdajo projektnih pogojev ugotovi, da je poseg sprejemljiv in da projektni pogoji niso potrebni.

Zahtevi za izdajo projektnih pogojev je potrebno priložiti:
 • dokazila in projektno dokumentacijo - idejno zasnovo (IDZ), ki mora vsebovati načrt arhitekture in prikaz priključkov na gospodarsko javno infrastrukturo, ki jo določa zakonodaja o graditvi objektov, za večje objekte potrebe po sanitarni in požarni vodi,
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

Soglasje k projektnim rešitvam

Za izdajo soglasja k projektnim rešitvam mora naročnik k vlogi predložiti:

 • del projektne dokumentacije (PGD), ki je v zvezi s predmetom soglašanja,
 • predhodno izdane projektne pogoje k idejni zasnovi,
 • drugo dokumentacijo, ki jo zahteva upravljavec za potrebe odločanja, v kolikor se smatra in ugotovi, da le ta vpliva na predmet odločanja,
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

Za gradnjo novih vodovodnih cevovodov, rekonstrukcijo obstoječih vodovodnih cevovodov in ostale posege na javnem omrežju Mariborskega vodovoda, mora vlagatelj upravljavcu dostaviti:

 • dokumentacijo za izvedbo (PZI), ki vsebuje podrobne načrte, popise del in specifikacijo materiala na podlagi katerih se v skladu s pogoji iz izdanega gradbenega dovoljenja gradnja lahko izvede.

Za soglasje h gradnji komunalnih vodov kot so kanalizacija, plinovod, toplovod, PTT, električni, CTV vodi, rekonstrukciji cest ter javnih površin je potrebno predložiti:
 • PGD ali PZI projektno dokumentacijo, iz katere so vzdolž trase in v prerezih razvidni predpisani odmiki in zaščita vodovoda na mestih križanj z drugimi komunalnimi vodi.

Soglasje za priključitev

Soglasje za priključitev je dokument, s katerim upravljavec na podlagi Uredbe o oskrbi s pitno vodo določa pogoje za priključitev uporabnikov na javno vodovodno omrežje. Soglasje za priključitev se izdaja v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja za gradnjo stanovanjske hiše, počitniške hiše, poslovnega objekta, industrijskega objekta, poslovno - stanovanjskega objekta, dograditev objekta (prizidek, nadgradnja, rekonstrukcija) itd.

K vlogi za izdajo soglasja za priključitev je potrebno predložiti:
 • projektno dokumentacijo (IDZ, PGD), ki mora biti usklajena z zahtevami investitorja in upravljavca, s prikazom poteka vodovodnega priključka na javno vodovodno omrežje,
 • pooblastilo investitorja (v kolikor vlagatelj ni investitor).

KAM IN KAKO POSLATI VLOGO?

Stranka lahko vlogo odda osebno v sprejemni pisarni na sedežu podjetja na Jadranski cesti 24, 2000 Maribor ali jo pošlje preko navadne pošte.

KONTAKTNI OSEBI ZA IZDAJO SOGLASIJ

Miran Zupe

Referent za soglasja

02 320 77 32


Ida Podgorelec Županec

Tehnična referentka

02 320 77 76


Visit Us On Facebook