Overjanje vodomerov

V okviru podjetja deluje Kontrolni organ, ki je imenovan s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (Odločba o imenovanju) za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti ter rednih in izrednih overitev meril – vodomerov za hladno vodo. Mariborski vodovod je akreditiran pri Slovenski akreditaciji s številko akreditacije K-031 na področju kontrole (SIST EN ISO/IEC 17020, tip C). Poglaviten cilj podjetja je, da imajo vsi odjemalci vgrajene overjene vodomere, saj se le na ta način lahko zagotovi pravilen obračun dejansko dobavljene vode. Hkrati pa so tudi odjemalci lahko prepričani, da plačujejo le dejansko porabljeno vodo. Za kontrolo in overjanje vodomerov imamo tri merilne proge.

  • merilna proga »A« za vodomere od DN 13 do DN 20 s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati.
  • merilna proga »B« za vodomere od DN 25 do DN 40 s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati.
  • merilna proga »C« za vodomere od DN 50 do DN 150 s katero se lahko preizkusi več vodomerov hkrati.
Osebje laboratorija skrbi za redno vzdrževanje merilne opreme in njihovo kalibracijo pri akreditiranih laboratorijih. Med rednimi kalibracijami se izvaja nadzor nad rezultati kontrol in merilno opremo tako, da je možnost človeške napake minimalna. Vsako leto se izvaja tudi primerjava rezultatov kontrol z drugimi akreditiranimi laboratoriji. V kontrolnem organu ne izvajamo vzorčnih kontrol vodomerov, kar pomeni, da je vsak overjen vodomer tudi preizkušen na merilni opremi. Podatke o izvedenih preizkusih vodomerov hranimo najmanj pet let.

Izvajamo overitve in kontrolo meril v uporabi.

Vsa zakonska merila, ki se dajejo v uporabo ali so že v uporabi, morajo biti v skladu z Zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo) overjena. V skladu s Pravilnikom o postopku overitve meril (Uradni list RS, št. 97/14) je overitev postopek, katerega namen je ugotovitev, ali merilo izpolnjuje predpisane meroslovne zahteve. Če so zahteve izpolnjene, se takšno merilo zaščiti in označi z overitvenimi oznakami. Skladno z Zakonom o meroslovju overitve izvaja Urad RS za meroslovje ali pooblaščena pravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik, t.i.imenovana oseba. Zahteve za imenovane osebe, postopek imenovanja, njihove naloge ter način nadzora s strani Urada RS za meroslovje določa Pravilnik o zahtevah, postopku imenovanja, nalogah in nadzoru imenovanih oseb na področju meroslovja (Uradni list RS, št. 131/04, 71/06, 64/08 in 27/17). Naša organizacija/podjetje izvaja overitve skladno z odločbo o imenovanju, izdano s strani Urada RS za meroslovje in se predstavlja s trimestno identifikacijsko številko imenovanje osebe 371, ki je določena z odločbo o imenovanju.