Motnost vode

Motnost je merilo za prepustnost svetlobe skozi vzorec vode in je odvisna od prisotnosti koloidnih delcev in finih suspendiranih snovi. Določamo jo v t.i. NTU oziroma FNU enotah. Merilo za motnost je osnovano na primerjavi intenzitete razpršitve svetlobe vzorca in referenčne suspenzije. Kot primarni referenčni standard je suspenzija formazina. Koloidni delci sipajo ali absorbirajo svetlobo in tako preprečujejo njeno prepustnost.
Motnost vode je pokazatelj prisotnosti delcev, velikosti od 1nm do 1mm. Delce tvorijo anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi (glineni delci, mulj, koloidni delci, huminske snovi, alge, plankton, bakterije, itd.). Posamezne komponente se med seboj lahko povezujejo: npr. glineno - organski del. Večjo motnost izmerimo v površinskih vodah, v podtalnici je običajno nizka (če ta ni v stiku s površinsko vodo). Motnost je lahko tudi posledica dviganja usedline oziroma luščenja biofilma v distribucijskem sistemu (ko se zaradi različnih razlogov izpraznijo cevovodi oziroma spreminjajo hitrosti vode v cevovodu). Povečana motnost na pipi lahko kaže tudi na poškodbe cevovoda in posledično kontaminacijo vode, dviganje usedline ali luščenje biofilma v distribucijskem sistemu. Zato je za ocenjevanje nujno poznavanje stanja vodovodnega omrežja sistema za oskrbo s pitno vodo in hišnega vodovodnega omrežja (v kolikor je povišana motnost izmerjena na pipi uporabnika)

Delci lahko predstavljajo neposredno ali posredno nevarnost za zdravje ljudi. Ščitijo patogene mikroorganizme pred učinki dezinfekcije in večajo porabo dezinfekcijskega sredstva. Poleg tega stimulirajo rast bakterij v distribucijskem sistemu, ker se nanje adsorbirajo hranilne snovi. Adsorptivna sposobnost nekaterih delcev lahko prispeva k prisotnosti škodljivih anorganskih in organskih sestavin npr.: pesticidov, mikroelementov v pitni vodi. Uživanje motne vode zato predstavlja ali kaže na možnost večjega tveganja za zdravje.

Motnost je eden od parametrov, ki sam pove zelo malo. Prav zato spremembe motnosti ocenjujemo v povezavi z vrednostmi ostalih parametrov (veliko nam pove rezidual v povezavi z motnostjo in vremenskimi razmerami oziroma izvajanji raznih del na omrežju). Pomaga pri globalni oceni kakovosti vode in je pomemben parameter v procesu nadzora, priprave in distribucije vode. V primeru neskladnosti (povišane motnosti) je treba izvesti celosten pregled sistema za oskrbo s pitno vodo ter preveriti njegovo stanje in ukrepati v skladu z ugotovitvam.