NOTRANJI NADZOR NAD KVALITETO PITNE VODE (HACCP Hazard Analysis Critical Control Point)

Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Ur.L. RS, št.: 52/00, 42/02, 47/04) predpisuje izvajanje notranjega nadzora po sistemu HACCP tudi na področju javne oskrbe s pitno vodo saj je po omenjenem zakonu pitna voda živilo. Osnova sistema HACCP je obvladovanje tveganj za zdravje ljudi. Tveganje v tem primeru predstavlja verjetnost nastanka zdravju škodljivih posledic zaradi izpostavljenosti dejavnikom tveganja v biološkem, kemijskem in fizikalnem smislu. Obvladovanje tveganja vključuje prepoznavanje dejavnikov tveganj (mikrobioloških, kemijskih in fizikalnih) in tveganih okoliščin. Tveganja je potrebno tudi ovrednotiti (visoko, srednje, majhno) in razvrstiti glede na težo posledic. Prav tako je potrebno določiti ukrepe za preprečitev, odstranjevanje ali omejevanje tveganja. Vse naštete faze so obdelane tudi v HACCP sistemu, ki je vpeljan v Mariborski vodovod j.p. d.o.o.
Zahteve, ki jim mora zadostiti pitna voda predpisuje Pravilnik o pitni vodi (Ur.L. RS, št.: 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). Omenjen pravilnik določa zahteve, ki jih mora izpolnjevati pitna voda, z namenom varovanja zdravja ljudi pred škodljivimi učinki zaradi kakršnegakoli onesnaženja pitne vode. Eden izmed osnovnih ciljev Mariborskega vodovoda j.p. d.o.o. je zagotavljanje skladne in ustrezne pitne vode. V te namene se redno izvaja tudi notranji nadzor nad kvaliteto pitne vode. Notranji nadzor se vrši v sodelovanju z Nacionalnim laboratorijem za zdravje, okolje in hrano, ki dnevno jemlje vzorce pitne vode in jih analizira na mikrobiološke in kemijske parametre kot to predpisuje Pravilnik o pitni vodi.
Na spletni strani Mariborskega vodovoda j.p. d.d. sproti ažuriramo in objavljamo najnovejše rezultate analiz za vodne vire, ki so opravljene v sklopu izvajanja notranjega nadzora.
Prav tako na spletni strani najdete letna poročila o zdravstveni skladnosti pitne vode od leta 2003 naprej.