Temeljna poslovna usmeritev družbe Mariborski vodovod, d.d. je zadovoljstvo porabnikov naših proizvodov in storitev.
Ker je zadovoljstvo vezano na kakovost proizvodov in storitev, je kakovostno opravljanje vseh dejavnosti v družbi temeljna naloga vseh zaposlenih , opredeljena v politiki kakovosti družbe kot osnovi za cilje kakovosti, določene v poslovnih planih Mariborskega vodovoda.
Osnovna načela politike kakovosti:
• znižanje izgub vode za zagotovitev varnejše oskrbe z vodo in znižanje stroškov,
• posodabljanje sistema za oskrbo z vodo,
• zagotavljane nemotene oskrbe s pitno vodo z vzdrževanjem vodovodnega omrežja,
• izvajanje storitev skladno s predpisi, standardi in ravnijo stroke v svetu,
• zagotavljanje pogojev za zaščito okolja, ki vpliva na kakovost vode,
• spremljanje ravni naših storitev,
• stalno usposabljanje in izobraževanje naših zaposlenih,
• skrb za sodobno opremo in njeno vzdrževanje,
• izbira preverjeno usposobljenih dobaviteljev in izvajalcev storitev,
• strokovnost in odgovornost slehernega zaposlenega,
• varovanje podatkov porabnikov naših storitev.
Družba ima od marca 2002 izgrajen, dokumentiran in vzdrževan sistem kakovosti, ki izpolnjuje zahteve standarda kakovosti ISO 9001 : 2000 (prva certifikacija - marec 2002).

Varnost pitne vode spremljamo po uvedenem sistemu HACCP od januarja 2003 dalje.

Za merjanje vodomerov ima družba uveden sistem vodenja kakovosti kontrolnega organa po standardu SIST EN ISO/IEC17020:2012 tip C (prva certifikacija po standardu SIST EN 45004 marca 2004, recertifikacija po standardu SIST EN ISO/IEC17020:2012 tip C 2014).

V marcu 2015 smo razširili sistem kakovosti na ISO 14001 Varovanje okolja in 18001 BS OHSAS Varovanje zdravja pri delu.
iso