Povezava na spletno stran za slepe in slabovidne

Obračun in cena pitne vode

Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d., oskrbuje s pitno vodo prebivalce sedemnajstih občin in sicer: 
Maribor, Ruše, Selnica ob Dravi, Pesnica, Šentilj, Kungota, Duplek, Sveta Ana, Benedikt, Lenart, Hoče –Slivnica, Miklavž in del občin Gornja Radgona, Cerkvenjak, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Sveti Jurij v Slovenskih goricah in ima registriranih cca 39.000 vodovodnih priključkov.
Odčitavanje vodomerov, obračunavanje in izstavljanje računov za vodo, sprejemanje reklamacij in ostalih pojasnil glede porabljene vode se izvaja v okviru oddelka "Obračun vode".

Cene za porabljeno vodo se razlikujejo med občinami in so objavljene na spletni strani podjetja.

Količina porabljene vode se meri z obračunskim vodomerom. Pri velikih porabnikih in večstanovanjskih hišah se vrši odčitavanje vodomerov vsake tri mesece, pri vseh ostalih uporabnikih pa enkrat letno oziroma ob menjavi vodomera. Za vmesne mesece, ko vodomer ni bil odčitan, pa se obračunava mesečna povprečna poraba.

Ob spremembi cene vode se vodomeri praviloma ne odčitavajo, temveč se stanje vodomera oceni na dan uveljavitve nove cene iz povprečne porabe v preteklem obdobju.

Uporabniki lahko svoje vodomere mesečno sami odčitajo in stanje vodomera sporočijo med prvim in zadnjim delovnim dnem v tekočem mesecu na telefonsko številko 02 320 77 00 ali do zadnjega dne v tekočem mesecu  preko portala  Komunala.info  in preko obrazca Prijava stanja vodomera  na naši spletni strani Prijava stanja vodomera.

S tem se izognejo morebitnim prevelikim odstopanjem od določene povprečne porabe.

Na računih za vodo se poleg vodarine obračunava še mesečna priključnina in omrežnina (določena z občinskim predpisom in se med občinami razlikuje). Izstavljene račune - posebne položnice, lahko uporabniki poravnajo na mestni blagajni (Koroška ulica 10 in na avtobusni postaji Mariboru Mlinska ulica 1 v Mariboru-brez provizije), na vseh bankah in poštah ali po elektronski pošti preko spletne banke. Stranke si lahko na uredijo tudi plačilo računov preko trajnika kar se  uredi neposredno z Mariborskim vodovodom  in ne več na banki. Omogočena je tudi prijava na e-račun.

Uporabniki lahko sporočijo pisne pripombe ali ugovor na izstavljeni račun najkasneje v osmih dneh od njegove izstavitve. Dolžnost uporabnika je tudi, da sporoči vse lastninske ali ostale spremembe v zvezi z vodovodnim priključkom preko katerega se oskrbujejo z vodo


POGOSTA VPRAŠANJA IN ODGOVORI

Kdo določa cene vode in ostalih dajatev, ki se obračunavajo poleg vode?

Kako oziroma kdaj popisujemo vodomere?


Zakaj se uporabnikom, v večstanovanjskih objektih zraven redne porabe obračunava še razlika do glavnega vodomera?


Ali lahko uporabniki večstanovanjskih hiš, ki se oskrbujejo preko skupnega vodomera prejemajo svoje račune?


Kako narediti spremembo lastništva oziroma uporabnika?


Kaj narediti v primeru prekomerne porabe oziroma pri puščanju na vodni napeljavi?


Kako opraviti reklamacijo računa?


Kje in kako poravnati račune?